[ข่าว] สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการช่วยเหลือพลเมืองยุโรป 7000 คน ในไทยกลับบ้าน

ช่วย7000คนกลับบ้านจากโควิด พลเมืองยุโรปเกือบ 7000 คน ที่ติดค้างอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ได้เดินทางกลับบ้านแล้วด้วยเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก เที่ยวบินเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก European Union Civil Protection Mechanism (UCPM) ซึ่งมีขึ้นเพื่อยกระดับการปกป้องพลเมืองของสหภาพยุโรปในสถานการณ์วิกฤต เที่ยวบินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการรับมือวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขครั้งรุนแรงที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19 ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสหภาพยุโรปในสถานการณ์คับขัน เที่ยวบินพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนโดย UCPM ที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ และภูเก็ตมีจานวนทั้งสิ้น 17 เที่ยวบิน แต่ละเที่ยวบินจัดโดยสถานทูตของสมาชิกประเทศอียูในประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เยอรมนี และลิทัวเนีย นอกจากนี้…